10Participarea elevilor la proiecte colaborative de tip eTwinning favorizează dezvoltarea competenţelor sociale şi civice  şi valorifică avantajele folosirii TIC. În plus, derularea unui proiect european implică participarea la activităţi desfăşurate în grupuri de lucru, care promovează dialogul ideilor, colaborarea pentru rezolvarea unor probleme, manifestarea capacităţii acţionale. Totodată, au loc interacţiuni între şcoli şi schimburi de experienţă pe teme de interes comun, finalizate cu realizarea unui produs al activităţii care reflectă activităţile elevilor şi cadrelor didactice, constituindu-se în elemente ale portofoliului de educaţie permanentă.

Competenţele-cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Competenţele-cheie sunt achiziţii ale învăţării care permit adaptarea flexibilă şi rapidă a absolventului, permiţându-i să (re)înveţe un domeniu în cazul în care pe piaţa muncii există această solicitare. Dacă în trecut era suficient scris-citit-socotitul ca bază a învăţării, acum aceste fundamente nu mai sunt suficiente, căci ritmul dezvoltării sociale, noile tehnologii, economia globalizată implică dobândirea şi aprofundarea unor abilităţi care până mai ieri interesau doar specialistul unui domeniu. Azi, aceste achiziţii trebuie să fie  învăţate la nivel de masă de către absolvenţi – atât pentru asigurarea progresului unei societăţi dinamice, dar şi pentru prosperitatea personală. Aceste achiziţii odată dobândite, pot fi transferate în alte contexte, mai generale, dar care au caracteristicile de bază ale celor în care s-au format.
Dezvoltarea competenţelor sociale prin proiecte eTwinning presupune însuşirea acelor cunoştinţe sociale care se referă la: înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii, conştientizarea conceptelor de bază cu privire egalitate de gen, non-discriminare, cultură; înţelegerea dimensiunilor multi-culturale europene; interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea europeană.
Competenţele civice conţin seturi de cunoştinţe precum: cunoaşterea conceptelor de democraţie, dreptate, egalitate, cetăţenie şi drepturi civice; cunoaşterea evenimentelor contemporane precum şi a principalelor evenimente şi tendinţe din istoria naţională, europeană şi a lumii; conştientizarea scopurilor, valorilor şi politicilor mişcărilor sociale şi politice; cunoştinţe despre valorile UE şi obiectivele acesteia; conştientizarea diversităţii şi a identităţilor culturale în Europa. Deprinderile civice se referă la implicarea alături de ceilalţi în domeniul public, solidaritate şi interes în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea; reflectarea critică şi creativă şi participarea constructivă în activităţile comunităţii, precum şi luarea de decizii.
Participarea la proiecte reprezintă o modalitate eficientă de valorizare şi de aplicare a competențelor sociale și civice, prin raportarea la anumite nevoi, rezolvarea unor probleme şi obţinerea unor rezultate. Proiectele eTwinning preiau şi avantajele folosirii TIC şi a fenomenelor multimedia: sistemul perfecţional de procesare şi de prezentare a informaţiei didactice; efectul de multiplicare a acestora, prin sporirea volumului informaţional oferit procesului de învăţământ; conservarea calităţii pedagogice a mesajelor educaţionale, chiar şi în cazul recepţiei; stocarea şi retransmisia informaţiei.
Derularea unui proiect european implică participarea la activităţi în grupuri de lucru  care încurajează dialogul de idei şi adoptarea de soluţii eficiente, colaborarea, manifestarea capacităţii acţionale; facilitează realizarea unui produs final adecvat temei proiectului: broşură, pagină Web, expoziţie etc. Participarea la un proiect eTwinning şi/sau Comenius înseamnă pentru elevi o lecţie exemplară referitoare la diversitate, sub toate aspectele ei (socială, culturală, etnică, religioasă, de gen), iar faptul că aceştia pot avea acces la astfel de lecţii în repetate rânduri le oferă şansa de a-şi însuşi nu doar cunoştinţe şi valori de interrelaţionare şi cu caracter civic, de cetăţenie democratică, ci şi atitudini de acelaşi tip, precum şi competenţe transversale precum cele de comunicare în limba maternă sau în limbi străine, competenţe digitale sau de a învăţa să înveţi, ori competenţa de a integra cunoştinţele în structuri şi sisteme noi.

Prof. Vasile Aureliana
Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”, Pitești
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top