06Sunt binecunoscute influenţele pozitive pe care le au practicarea exerciţiilor fizice şi sportului încă de la vârste cât mai fragede. Iată de ce se impune acordarea atenţiei cuvenite organizării şi desfăşurării acestor activităţi cu copiii de 3-11 ani.

Frenezia mişcărilor la copiii de vârstă preşcolară derivă dintr-o necesitate reală. Activităţile lor motorii sunt necesare nu doar pentru dezvoltarea fizică dar ş i pentru evoluţia intelectului. Controlul respiraţiei, descoperirea independenţei şi a interdependenţei fiecărei părţi a corpului, deosebirea între stânga şi dreapta, recunoaşterea secvenţelor spaţio-temporale sunt etape fundamentale pentru a se înţelege pe sine şi lumea înconjurătoare.
Cunoaşterea propriului corp este indispensabilă pentru ca micuţii să poată acţiona şi cerceta pentru a cunoaşte ceea ce este în jurul lor. Toate acestea sunt elemente importante în dezvoltarea inteligenţei în dezvoltarea psihologică şi afectivă. Prin practicarea unui sport, copilul are ocazia să combine diverse comportamente pe care cu greu le-ar fi putut face în alt context.
Ca obiect de studiu, educaţia fizică şi sportul urmăresc dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ, stăpânire de sine, punctualitate, respectul adversarului etc. Educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă activităţi de interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le revin în procesul instructiv-educativ. Elevii care ştiu să îmbine în mod judicios eforturile intelectuale cu cele fizice au indici funcţionali superiori şi o capacitate sporită de muncă.
Reforma sistemului de învăţământ din România a generat şi la nivelul disciplinei „Educaţie fizică şi Sport” schimbări importante în plan conceptual, metodologic şi organizatoric, pe cicluri curriculare, cu finalităţi şi obiective proprii. La absolvirea ciclului primar, principalele finalităţi pe care le urmăreşte educaţia fizică sunt:
1. Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu.
De-a lungul celor 4 ani de şcolarizare, elevul trebuie să afle de la învăţătorul său şi să acţioneze sub îndrumarea acestuia la acumulare de cunoştinţe, la formarea de deprinderi şi obişnuinţe referitoare la:
semne obiective şi subiective ale stării de sănătate; reguli de igienă personală; cauze care pot genera accidente;
2. Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului - planşe care ilustrează coloana vertebrală şi deviaţiile ei; învăţarea elevilor să-şi determine pulsul şi frecvenţa respiraţiei; posibilitatea de măsurare periodică a greutăţii şi înălţimii; să realizeze constant momentul de educaţie fizică pe parcursul programului şcolii; să recomande permanent menţinerea poziţiei corecte; împreună cu părinţii să urmărească un regim corect de alimentaţie.
3. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază: viteză; îndemânare; rezistenţă; forţă.
4. Consolidarea deprinderilor motrice de bază, care sunt solicitate frecvent în acţiuni curente (locomoţie, profesie, gospodărie)
mers; alergare; sărituri; aruncare; prindere.
5. Consolidarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare: echilibru;  târâre; căţărare; coborâre; escaladare; tracţiune; împingere; transport de obiecte;
6. Formarea deprinderilor sportive elementare. Sunt deprinderi cu structuri simple care aparţin unor probe şi ramuri de sport accesibile elevilor din învăţământul primar. Ele au menirea de a-i invita pe copii în practicarea unor sporturi:
a) atletism: alergarea de viteză cu start de jos; săritura în lungime cu elan, procedeu ghemuit; alergarea de durată în tempo moderat;
b) gimnastică acrobatică: cumpăna; podul de jos; stând pe omoplaţi; rulări; rostogoliri;
c) minijocuri sportive: pase; prindere, pasare;dribling depăşire; marcaj - demarcaj; aşezare în teren.
7. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice şi a diferitelor sporturi
8. Manifestarea echilibrată a spiritului de echipă şi de întrecere.
Pornind de la acestea, fiecare educatoare şi învăţătoare trebuie să îşi planifice conţinutul în mod obiectiv şi nu formal în funcţie de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea (colectiv de copii, bază materială, condiţii climaterice). Proiectarea didactică, reflectă modul în care cadrul didactic concepe realizarea obiectivelor de referinţă pentru fiecare clasă, având un caracter personalizat, studiind bine programa, repartizând unităţile de învăţare pe lecţii, selectând unităţile de învăţare pe lecţii, selectând probele şi instrumentele de evaluare.

Lecţia de educaţie fizică
a) lecţii cu tematică şi conţinut unitar,
b) lecţii cu temă comună pentru întreaga clasă şi câte o temă pentru grupele constituite opţional;
c) lecţii în care ambele teme se realizează pe grupe opţionale; Structura acestor lecţii presupune parcurgere următoarelor verigi:
# organizarea colectivului de elevi (adunarea clasei, alinierea, raportul, salutul, verificarea ţinutei, comunicarea temelor);
# pregătirea organismului pentru efort (încălzirea are ca scop angajarea treptată a funcţiilor cardio-respiratorii în efort, pregătirea aparatului locomotor pentru solicitările din lecţie);
# realizarea temelor lecţiei;
# influenţarea selectivă a aparatului locomotor;
# revenirea organismului după efort;
# încheierea organizată a lecţiei.
Câteva recomandări legate de desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport la ciclurile preşcolar şi primar:
# Să se desfăşoare cât mai des şi de câte ori situaţia o impune;
# Să aibă un caracter destins, copiii să participe cu plăcere;
# Să predomine jocurile de mişcare şi întrecerile;
# Să se folosească cât mai mult imaginaţia copiilor;
# Să fie angrenaţi în activitate şi elevii scutiţi medical, cu sarcini diferenţiate;
# Conştientizaţi părinţii să urmărească dezvoltarea fizică corectă şi să îndrume copiii către practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, deoarece la această vârstă se pun bazele generale ale deprinderilor şi calităţilor motrice, a atitudinii pe care o vor avea faţă de fenomenul sportiv;
# Pregătiţi ora de educaţie fizică la fel ca celelalte discipline, acordând aceeaşi atenţie.

Prof. Leon Ciprian
Liceul Teoretic “Ion Barbu” Pitești
(Postat februarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top