39În activitatea de predare-învățare se folosesc metode diverse pe care educatorul şcolar le selectează în funcţie de scopurile urmărite, de specificul conţinuturilor predate şi de propria sa concepţie despre eficienţa metodelor utilizate.

„Metodele, tehnicile şi procedeele selectate la un moment dat se subordonează unei anumite strategii privind desfăşurarea proceselor de instruire”; profesorul elaborează, avându-le la bază, cel mai bun plan de lucru, în vederea transmiterii în mod eficient a informaţiei spre învăţare.
Prin strategie didactică, profesorul îi conduce pe elevi, să-şi dezvolte priceperile, emoţiile, capacităţile intelectuale, aptitudinile, deprinderile. „Strategiile de instruire configurează modalităţile concrete de abordare de către profesori a procesului didactic în vederea atingerii obiectivelor stabilite cu anticipaţie. Strategiile creează un mediu de învăţare specific şi modalităţi particulare de interrelaţionare a profesorului cu elevii. Principala componentă a strategiei de instruire este reprezentată de metodele la care se face apel. De aceea, prin raportarea principalelor metode de predare–învățare la strategiile de instruire rezultă următoarea configuraţie: strategii directe de instruire, indirecte, de tip interactiv, de tip experienţial, facilitatare a studiului independent”.
Dacă ne oprim asupra strategiilor didactice interactive de grup, constatăm caracterizarea prin următoarele componente:
# creează interrelaţionare şi feedback între participanţii la o activitate;
# munca prin cooperare şi/sau competiţie dinamizează elevii organizaţi în echipe de lucru în vederea soluţionării unor probleme, găsirea unor alternative, atingerii unor obiective preconizate;
# toţi actorii relaţiei educaţionale se află într-o relaţie de parteneriat, favorizând reunirea membrilor colectivului:
# în cercetare şi învăţare, sprijinul este reciproc;
# stimulează participările individuale şi de grup cu antrenarea subiecţilor;
# solicită adaptare şi toleranţă în faţa părerilor membrilor grupului, opiniilor colegilor, cu o puternică capacitate de autoevaluare.
„Metoda activă este considerată aceea care permite educabilului satisfacerea trebuinţelor sale de activitate, de cercetare, de creativitate, de comparare şi de înţelegere a cunoştinţelor prin el însuşi sau în colaborare cu alţi copii, în loc să le primească de-a gata de la profesor sau din manualul şcolar.” Relaţia profesor-elev, elev-elev, grupuri de elevi-grupuri de elevi creează interactivitate în clasă. „Este mai bine ca elevul să dea un răspuns greşit, decât să nu dea deloc, pentru că în acel moment devine necesar ca participanţii să continue interacţiunea.”
Învăţământul la distanţă prin intermediul internetului, creează o manieră diferită de interactivitate de relaţionare şi reacţie prin intermediul softului.
Profesorul este cel care stăpâneşte gradul de interactivitate al unui program pornind de la cunoaşterea în amănunt al unui material, organizarea lui astfel încât să corespundă diferit categoriilor de elevi şi să răspundă soluţiilor – problemă create de ei. „Pedagogul poate crea, în mod deliberat, conflict în jurul sarcinilor de învăţare pe care le propune elevilor, pentru a le stimula interesul şi curiozitatea. Din acest punct de vedere, situaţiile problematice sunt apreciate ca având grade diferite de dificultate în funcţie de care ele sunt ordonate pe tipuri şi categorii.” (T.V. Kudreavțev).
Strategiile didactice interactive determină pe cel care învaţă, să transforme informaţia, la nivelul propriu de gândire, într-una personală, personalizată, astfel încât putem spune că profesorul îl implică pe elev în construirea informaţiei şi devine participant prin cercetări, rezolvări de probleme, explorări sau aplicând contexte noi.
Elementele care influenţează alegerea unei strategii didactice:
# durata de timp pentru aplicarea strategiei;
# organizarea activităţii didactice (frontal, colectiv, în perechi, individual, mixt);
# modalitatea de prezentare a conţinuturilor propriu-zise (de la cele complex structurate către cele puţin structurate, nivelurile intermediare, de la algoritmice către cele euristice)
# conducerea activităţii educative prin stilul profesorului;
# participarea elevilor la activitatea educativă;
# locul de desfăşurare al activităţii de învăţare (în clasă, în afara clasei, etc.)
# modalitatea de producere a învăţării (experimentare, prin cooperare, descoperire, prin problematizare, aplicaţii practice, cercetare, etc.);
ce metode, procedee, tehnici, mijloace de învăţământ pot fi utilizate;
# latura propusă spre dezvoltare (cognitivă, socială, practic-aplicativă, afectivă);
Eficienţa strategiei didactice poate fi apreciată urmărind următoarele aspecte:
- raportul de eficienţă între disponibilitate şi timpul solicitat de strategia didactică aleasă;
- capacitatea de a folosi  ceea ce s-a învăţat;
- uşurinţă în învăţare pentru elevi tocmai prin strategia didactică aleasă, determinând-ui să-şi formeze propriile păreri şi termeni;
- nivelul de eficienţă atins de obiective propuse;
- forma de organizare a activităţii şi legăturile create între metode, tehnici, mijloace didactice, ca părţi ale strategiei didactice;
Se consideră că o strategie eficientă are la bază următoarele etape:
# Stabilirea scopului;
# Alegerea materialului şi organizarea acestuia în mod corespunzător
# Respectarea normelor şi principiilor didactice;
# Stabilirea alternativelor disponibile de predare/învăţare/evaluare;
# Alegerea resurselor necesare: umane (elevii), de conţinut (manuale, materiale bibliografice), de timp, materiale (materiale didactice), etc.;
# Alegerea metodelor, tehnicilor, mijloacelor didactice de instruire;
# Luarea deciziei în privinţa strategiei didactice de urmat;
# Alegerea formei de grupare a elevilor;
# Combinarea eficientă a metodelor cu mijloacele şi organizarea colectivului;
# Monitorizarea permanentă a strategiei didactice la situaţiile neprevăzute şi necesitatea elevului;
# Evaluarea eficienţei strategiei didactice aplicate;
# Previzionarea modului în care va fi utilizată în viitor strategia didactică.

Dir. prof. Procopiu Bianca
Dir. adj.  Prof. Grosaru Andreea
Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu” Pitești
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top