04An Arabian proverb says: ‘if you want to avoid a war, learn a language’.
I think this proverb reflects the best the real importance of learning foreign languages. This way, one can draw the conclusion that learning a foreign language is identical to creating a bridge between people and cultures, understanding other people and their way of thinking, of overcoming the cultural barriers.


English – the language so widely spoken and so often referred to as a ‘world language’ (required for communication, science, information, technology, business, seafaring, aviation, entertainment, radio and diplomacy), the lingua franca of the modern era is studied most often in the European Union.
Multilingualism and Europe are two faces of the same coin. In Europe, the lingual diversity is a reality that joins us in a common culture and history. Multilingualism is the most explicit illustration of the device: ‘Unity in diversity’, is the instrument that rather contributes to the creation of strong links between people, than the exemplification of differences between societies.
The linguistic variety has an essential role in the consolidation of European identity, but at the same time it helps to the development of the other coin face, our identity:  local, regional and national. In the actual context of globalization, mobility and migration, multilingualism can offer new solutions for citizens and society.
Learning foreign languages, especially English can open the way to new opportunities. By foreign language we mean a language used by persons for communication across frontiers or with others who are not from their country: listening to broadcasts, reading books or newspapers, engaging in commerce or travel, for example. No language is more widely studied or used as a foreign language than English (around 1.9 billion people; approximately 375 million people speak English as their first language).
As a conclusion, learning English and mastering it can be the way to a better job/career, the chance of living, studying or working abroad. In other words it is essential for culture, education, communication and job occupation.
The desire to learn it is at the present time immense and apparently insatiable.
So, learn it well, no one and nothing can stop you! As Derek Walcott’s quote says ‘The English language is nobody’s special property’.

Importanţa limbii engleze în context global
Un faimos proverb arab spune: “Dacă vrei să eviţi un război, învaţă o limbă.”
Fiind profesoară de limba engleză, am fost întrebată de multe ori de către elevii mei : “De ce trebuie să învăţăm limba engleză?” Cred că acest proverb reflectă cel mai bine importanţa învăţării unei limbi străine.
Astfel, putem trage concluzia că învăţarea unei limbi străine este identică cu crearea unui pod de legătură între popoare, oameni şi culturi, în înţelegerea altor oameni, a modului lor de gândire, de depăşire a barierelor culturale.
Engleza – limba vorbită pe o scară atât de largă, atât de des supranumită (a world language) – limba lumii – (necesară pentru comunicare, ştiinţă, informaţii, tehnologie, afaceri, aviaţie, divertisment, radio, diplomaţie etc.), lingua franca- a erei moderne este studiată cel mai des în Uniunea Europeană.
Multilingvismul şi Europa sunt două faţete ale aceleiaşi monede. În Europa, diversitatea linguală este o realitate care ne uneşte într-o cultură şi istorie comună. Multilingvismul este cea mai explicită ilustrare a devizei: “Unitate în diversitate”, este instrumentul care contribuie mai degrabă la crearea unor legături puternice între oameni, decât  la  exemplificarea diferenţelor dintre societăţi.
Varietatea lingvistică are un rol esenţial în consolidarea identităţii Europei, dar în acelaşi timp ajută la dezvoltarea unei alte faţete a monedei, identitatea noastră: locală, regională şi naţională. În contextual actual al globalizării, mobilităţii şi migraţiei, multilingvismul poate oferi noi soluţii pentru cetăţeni şi societate.
Învăţarea unor limbi străine, în special engleza, poate deschide căi către noi oportunităţi. Prin limbă străină, ne referim la o limbă folosită de persoane pentru o comunicare fără frontiere. Nicio limbă nu este mai mult studiată sau folosită ca limbă străină decât engleza (în jur de 1,9 milioane de oameni, aproximativ 375 milioane oameni vorbesc engleza ca prima limbă.
Ca o concluzie, învăţând limba engleză şi însuşind-o cu măiestrie poate fi calea către un nou job, unul mai bun, o carieră fără graniţe, o şansă de a trăi, de a studia şi a lucra în străinătate. Cu alte cuvinte este esenţială pentru cultură, educaţie, comunicare şi ocupare de joburi. Dorinţa de a o învăţa este astăzi imensă. Deci, învăţaţi-o bine, nimeni şi nimic nu vă poate opri! Aşa cum citatul lui Derek Walcott spune: “The English language is nobody’s special property.”- “Limba engleză nu este proprietatea nimănui  în mod special”

Prof. Elena-Roxana Zăvoianu
Liceul Tehnologic “Petre Ionescu – Muscel” Domneşti, Argeş
(Postat octombrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top