09Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.
Scopul implicării elevilor în activităţi extraşcolare este acela de dezvoltare a unor aptitudini speciale, de antrenare a acestora în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, de cultivare a interesului pentru activităţi socio-culturale, de facilitare a integrării în mediul şcolar, de oferire de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, de fructificare a talentelor personale şi de corelare a aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Concursurile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
Concursurile şi alte activităţi în care au fost implicaţi  elevii clasei a cărei dirigintă sunt (din clasa a IX a până în clasa a XI a) au avut diferite teme: cultural-artistice, ştiinţifice, tehnico-aplicative. Concluzia mea referitoare la implicarea lor a fost următoarea: este foarte important ca adolescenţii să participe la astfel de acţiuni din mai multe motive. În primul rând activităţile tip concurs, simpozion, sesiune de referate ştiinţifice etc.,  contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor tinerilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. În al doilea rând,  având în vedere faptul că orice participare la un concurs presupune o activitate de pregătire, de studiu, de documentare adolescenţii pot cunoaşte cu această ocazie locurile natale în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să îşi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Ei pot studia realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti cunoscuţi.
De asemenea, prin activitatea de documentare elevii au prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

Prof. Oţelea Daniela
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” Piteşti
(Postat februarie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top