05Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit   comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  
Se ştie că încă de la cea mai fragedă  vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură iar ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor   şi   resurselor   de   care   dispune   clasa   de   elev.
Activităţi extracurriculare
1. Serbările şi festivităţile
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă.
Acest   tip   de   activităţi   extraşcolare   marchează   evenimentele   importante   din   viaţa şcolarului. Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej.
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.
Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare.
De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi internaţionale.

2. Concursurile şcolare
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia.
Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală şi acasă.
Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt organizate într-o manieră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a asimila mult mai uşor cunoştinţele.

3. Excursiile şi drumeţiile
Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor.
Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea de aspecte ale vieţii  (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează.
O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă  legătura dintre cunoştinţele dobândite la diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica activ în propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile.
Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia  unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea  adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor  învaţă cum să iubească ş i să respecte natura în ansamblul ei.

4. Vizitele
Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi economice constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale ţării. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric  local,  de   viaţa   şi   activitatea  unor  personalităţi  de  seamă,   relaţiile   dintre  oameni   şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toate acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

5. Vizionările
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să o îndrăgească.
Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, muzică).

6. Alte activităţi
Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr- un anumit domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc.

Concluzii
Activităţile   extraşcolare   sunt   atractive   la   orice   vârstă.   Ele   stârnesc   interes,   produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având posibilitatea să se afirme conform naturii sale.
Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de cadrele didactice în măsura în care se organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de învăţământ;
În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii trebuie   să   fie   îndrumaţi   să   dobândească: o  gândire   independentă,   nedeterminată   de   grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv.
Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.

Prof. înv. prim. Mihaela Apostol
Şcoala Gimnazială Valea Iaşului
(Postat decembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top