07Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligațiile părților, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților şi fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă.
Clauza de neconcurență îl obligă pe salariat ca după încetarea contractului de muncă să nu presteze, în interesul său propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toata perioada de neconcurență.
Clauza de neconcurență își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizației de neconcurență lunare, perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurență, tertii în favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul.
Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaiți suplimentare în bani sau în natură.
Prin clauza de confidenițalitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi dupa încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoştință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.

Director - prof. Procopiu Bianca
Director adj. - prof. Gugiu Cornel
Secretar șef - Bărbuceanu Daniel

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top