20Comunicarea este o trăsătură centrală a culturii întrucât prin procesele de comunicare se transmit valorile, atitudinile şi percepţiile sociale de la o generaţie la alta.
Comunicarea presupune existenţa a cel puţin două persoane: una cu rol de emiţător (E), iar cealaltă cu rol de receptor (R), care îşi transmit una alteia date sub forma unui mesaj (M) folosind un canal de comunicare (C). Acest sistem se poate oricând autoregla datorită existenţei unei conexiuni inverse (feedback), prin care informaţia poate fi oricând verificată dacă a ajuns la receptor.
În cazul organizaţiei, comunicarea se defineşte ca proces prin care are loc schimbul de mesaje în vederea realizării obiectivelor individuale şi comune ale membrilor ei.
Relaţiile organizaţionale au ca suport comunicarea interpersonală. Fiind un proces complex, comunicarea antrenează, însă, dincolo de latura structurală, şi alte aspecte ale existenţei organizaţiei: tehnice, economice, psihologice, educaţionale, culturale etc.
Orice proces de comunicare presupune existenţa următoarelor elemente:
- emitentul - este orice angajat care deţine informaţii, idei, intenţii şi obiective privind comunicarea.
Emitentul formulează mesajul, alege limbajul receptorului şi mijlocul de comunicare.
receptorul - este orice angajat - manager sau executant - care primeşte mesajul. Reuşita comunicării depinde de adecvarea conţinutului şi formei de exprimare a mesajului cu capacitatea de percepţie, înţelegere a receptorului, cu starea sa sufletească.
mesajul - este simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emiţător receptorului. Specialiştii vorbesc de textul şi de muzica mesajului. În timp ce textul este partea deschisă a mesajului concretizată în cuvinte, muzica este partea invizibilă conţinută de orice mesaj.
contextul sau mediul - este o componentă adiacentă, dar care poate influenţa mult calitatea comunicării. Se referă la spaţiu, timp, starea psihică, interferenţele zgomotelor, temperaturilor, imaginilor vizuale care pot distrage atenţia sau provoca întreruperi, confuzii.
Canalele de comunicare sunt traseele pe care circulă mesajele. După gradul de formalizare acestea pot fi:
canale formale sau oficiale, suprapuse relaţiilor organizaţionale. Sunt proiectate şi funcţionează în cadrul structurii astfel încât să vehiculeze informaţii între posturi, compartimente şi niveluri ierarhice diferite. Eficienţa comunicării depinde de modul de funcţionare a acestor canale.
canale informale sau neoficiale, generate de organizarea neformală. Ele constituie căi adiţionale de comunicare care permit mesajelor să penetreze canalele oficiale. Depăşind barierele legate de statut şi ierarhii, reţeaua canalelor informale poate vehicula ştiri, noutăţi, informaţii mai rapid decât canalele formale. Deşi mesajele astfel transmise sunt frecvent distorsionate şi filtrate ele reprezintă, în afara rapidităţii informaţiei, şi avantajul unei disponibilităţi sporite din partea angajaţilor.
Un proiect eficient de comunicare solicită luarea în considerare a ambelor categorii de canale, cunoaşterea modului lor de funcţionare, a avantajelor şi dezavantajelor pentru a le putea folosi şi controla.
Mijloacele de comunicare
Constituie suportul  tehnic al procesului. Contribuţia lor este vizibilă în direcţia vitezei de vehiculare, acurateţei mesajului, costului comunicării. În această categorie de comportament intră telefonul clasic la care s-au adăugat, telefonul mobil şi robotul telefonic, telexul şi telefaxul, combinarea aparaturii video şi audio pentru teleconferinţe, reţele de computere, video şi televiziunea prin circuit închis. Problema de bază cu care se confruntă organizaţiile în acest domeniu este cea a oportunităţii şi eficienţei investiţiilor, ştiut fiind că tehnologiile comunicării sunt dintre cele mai marcate de ritmul alert al schimbărilor.
În general, comunicarea de la om la om este mai eficientă decât cea telefonică, iar telefonul este mai bun decât un raport scris. Avizierele şi buletinele informative nu sunt prea eficiente. E bine să nu folosim un singur mijloc de comunicare.  
Tipuri de comunicări organizaţionale
În funcţie de direcţie, comunicarea poate fi: descendentă, ascendentă, orizontală şi diagonală.
Comunicarea descendentă urmează, de obicei, relaţiilor de tip ierarhic, derulându-se de la nivelul managementului de vârf, către nivelurile de execuţie. Conţinutul ei este dat de decizii, reglementări, instrucţiuni, transmiterea de sarcini, solicitarea de informaţii.
Comunicarea ascendentă constă în transmiterea  de mesaje de către subordonaţi şefilor direcţi şi, succesiv, nivelurilor superioare ale managementului. Prin ele se vehiculează rapoarte, cereri, opinii, nemulţumiri. Rolul comunicării ascendente este esenţial pentru eficienţa procesului de comunicare, deoarece atestă recepţia mesajelor transmise de manageri.
Comunicarea orizontală sau laterală se stabileşte între persoane sau compartimente situate la acelaşi nivel ierarhic. Rolul acestui tip este de a facilita coordonarea activităţilor ce vizează obiective comune, excluzând intervenţia managerilor de nivel superior.
Comunicarea diagonală este practicată în situaţiile în care membrii organizaţiei nu pot comunica prin celelalte canale. Spre exemplu, în cazul utilizării managementului prin proiecte, apar frecvent comunicările diagonale între echipa de proiect şi restul compartimentelor structurii. Spre deosebire de comunicările clasice, acest tip prezintă avantajele economiei de timp şi costuri, ale folosirii unor relaţii informale, ale potenţării unui climat bazat pe apreciere reciprocă.
După modul de transmitere, comunicarea poate fi:
Comunicarea verbală clasificată în:
– comunicare orală – adresată analizatorului auditiv;
– comunicare scrisă – adresată analizatorului vizual.
Comunicarea nonverbală.
Comunicarea scrisă este utilizată în proporţie ridicată în cadrul organizaţiilor pentru solicitarea sau transmiterea de note interne, rapoarte, decizii, planuri, scrisori adresate unor persoane din interiorul sau din afara organizaţiei. Problemele majore cu care se confruntă sunt cele ale clarităţii, conciziei, acurateţei care, abordate corect, se pot transforma în avantaje ale acestui tip de comunicare.
Câteva documente oficiale folosite în activitatea managerială constituie procesul-verbal, referatul, raportul, memoriul.
Managerul realizează comunicarea scrisă şi prin întocmirea şi transmiterea unor documente manageriale specifice, cum ar fi:
# misiunea, obiectivele, strategiile organizaţiei;
# regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară;
# analize şi descrieri de posturi, fişa postului.
Comunicarea verbală este cea mai frecvent utilizată în cadrul organizaţiei. Comunicarea verbală solicită din partea managerului nu numai capacitatea de a emite semnale, ci şi pe aceea de a asculta.
Comunicarea nonverbală poate fi un instrument eficient care, mânuit cu abilitate, facilitează emiterea şi descifrarea mesajelor. Caracteristica acestui tip de comunicare constă în concurenţa ei cu comunicarea verbală, ceea ce permite transmiterea unor mesaje chiar în timp ce partenerii discută.
Gesturile, mimica, poziţia corpului reprezintă stimuli ce pot fi folosiţi cu succes pentru a mări eficacitatea comunicării interpersonale. Dintre modalităţile de transmitere a mesajelor nonverbale amintim:
– expresia feţei;
– contactul ochilor;
– gestica şi poziţiile capului;
– Modul de folosire a spaţiului.
După modul de desfăşurare, comunicarea poate fi: reciproc directă, reciproc indirectă, unilaterală directă şi indirectă.
Comunicarea reciprocă directă sau faţă în faţă este apreciată ca fiind cel mai eficient mod de a construi o relaţie de lucru. Fiind bidimensională (deoarece implică auzul şi văzul), ea permite emitentului să evalueze pe loc modul în care a fost primit mesajul.
Avantajul feedbackului rapid este completat de cel al comunicării nonverbale. Expresiile şi gesturile sunt descifrate, verificate şi clarificate imediat. Comunicarea faţă în faţă rămâne o formă precisă, rapidă şi eficientă pe care se pot construi relaţii interpersonale sănătoase şi durabile.
Comunicarea reciprocă indirectă se realizează prin telefon, radio, prin televiziunea interactivă, internet. Dintre toate mijloacele menţionate, cele mai utilizate, în prezent, sunt telefonul şi internetul. Deşi rapidă, comunicarea telefonică este lipsită de o mare parte din mesajele nonverbale. Unele mesaje pot fi deduse din volumul, intonaţia vocii sau viteza de vorbire. Comunicarea pe internet este de asemenea lipsită de componenta nonverbală, atenţia şi interesul receptorului putând fi măsurate prin ritmul de reacţie în care răspunde fie pe messenger, fie pe e-mail sau alte mijloace de comunicare.
Acestea şi încă alte câteva probleme ridică în faţa acestui tip de comunicare o serie de obstacole, ce limitează şi o orientează doar spre anumite categorii de mesaje.
Comunicarea unilaterală directă se regăseşte în cazul transmiterii de ordine, mesaje care nu cer răspuns, dar şi în cazul unei categorii de reuniuni – şedinţe de informare.
Comunicarea unilaterală indirectă se realizează prin intermediul scrisorilor, filmelor, discursurilor. Scrisorile constituie un tip deosebit de comunicare. Prin intermediul internetului pe site-urile instituţiilor sunt transmise informaţiile fie sub formă de mesaje, anunţuri, etc.
După gradul de oficializare, comunicarea poate fi formală şi informală.
Comunicarea formală include ansamblul mesajelor ascendente şi descendente, care circulă pe canalele relaţiilor organizatorice. Ea se poate prezenta sub forme diferite: vorbită, scrisă, directă şi indirectă, multilaterală şi bilaterală.
Comunicarea informală include zvonuri şi bârfe. Cauzată de lipsa de informaţii sau de informaţiile trunchiate ce pot apărea în procesele de relaţionare interumană, comunicarea informală încearcă să elimine nesiguranţa, curiozitatea unor persoane.
Tehnica ascultării active constă în receptarea, decodificarea şi verificarea mesajului prin dialog imediat cu emitentul. În acest fel, emitentul constată că este ascultat, iar receptorul îşi clarifică şi confirmă impresiile.

Director, Alexe Cătălin
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”

(Postat septembrie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top