24Activitățile de educație fizică și sport organizate pentru masa largă a elevilor au ca obiectiv principal menținerea și întărirea sănătății acestora, dezvoltarea și formarea trăsăturilor pozitive de caracter, dezvoltarea aptitudinilor motrice și a deprinderilor necesare pentru muncă și viață.
Formele principale de organizare a exercițiilor fizice sunt:
I. În regimul zilei de școală - care pot fi:
a) cuprinse în planul de învățământ (lecția de educație fizică, lecția de activități sportive, cercul sportive);
b) necuprinse în planul de învățământ (gimnastica de înviorare, în regimul zilei de școală, recreația organizată).
II. În timpul liber al elevilor - care pot fi:
a) activități sportive de recreere, destindere, compensare:
1) competiționale (campionatul școlii, cros, cupe tradiționale, sporturi tehnico aplicative)
2) necompetiționale (activitate turistică, tabere, serbări sportive)
b) activitatea sportivilor de performanță (activitatea din cluburi și asociații sportive din școli generale și licee cu program sportive).
Controlul și asistența medicală în activitățile de educație fizică și sport sunt obligatorii.
Controlul medical, numit şi control medical preventiv, constă dintr-o serie de metode numite clinice sau paraclinice care se efectuează de către personalul medical cu scopul stabilirii unui diagnostic medical la un pacient. Acest control care se poate face periodic, pentru a preveni anumite boli, sau la sportivii de performanţă, cuprinde controlul corporal prin palpare, ascultare folosindu-se instrumente ajutătoare ca şi stetoscopul, ciocanul pentru stabilirea reflexelor sau otoscopul. Acest control este completat de o serie de examene de laborator. Un rol important în cadrul controlului medical îl joacă anamneza, cum mai poate fi numit istoricul bolii.
Asistența medicală de urgență  a elevilor este acordată de către cabinetele medicale din unitățile de învățământ. Asistența medicală curativă a elevilor și care învață în altă localitate decât cea în care domiciliază și care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital este asigurată de medicii cabinetelor medicale din școli.
Asistența medicală de specialitate a elevilor care învață în altă localitate decât cea în care domiciliază este asigurată de unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate care au relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii cabinetelor medicale din școli.
Asistența medicală spitalicească a elevilor care învață în altă localitate decât cea în care domiciliază se asigură pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cabinetelor medicale din școli. Același traseu îl parcurg și elevii din localitate, cu deosebirea că aceștia vor merge la cabinetele medicale individuale din localitate, în loc de cabinetele medicale din unitățile de învățământ.
Practicarea exercițiilor fizice în forme organizate (cum ar fi orele de educație fizica) de către elevi se realizează numai cu aviz medical.
În prezent, în România, pentru avizarea medico-sportivă este utilizat principiul apt-inapt.
Toţi elevii pentru a putea participa la activităţile de educaţie fizică şi sport, sunt obligaţi să prezinte avizul medical. Avizul medical se eliberează copiilor şi elevilor în conformitate cu prevederile art. 6 (a). Legea nr. 145/24.07.1997 care îi încadrează pe aceştia în gratuitate. Avizul medical se prezintă sub formă de adeverințe medical care poartă semnătura, parafa medicului şi ştampila rotundă a unităţii medicale. Copiii şi elevii, pe al căror adeverințe medical se menţionează „clinic sănătos – apt pentru activităţile de educaţie fizică şi sport”, pot participa activ la aceste activităţi. Copiii şi elevii, cu interdicţii totale faţă de orice efort şi orice activitate fizică, sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică, profesorul repartizându-le efectuarea unor teme cu caracter teoretic şi organizatoric din domeniu, ei fiind scutiţi de efort, nu şi de frecvenţă. Scutirile medicale de orele de educaţie fizică nu pot fi eliberate retroactiv ele fiind valabile din ziua acordării lor (cu excepţia adeverinţelor medicale de motivare pentru perioadele când un elev este absent de la toate obiectele de învăţământ în cauză de boală).
Scutirile medicale de la orele de educaţie fizică se eliberează de medicul unităţii şcolare pe formularul adeverinţei medicale tip M.S.F.
În funcţie de forma clinică şi deficienţele funcţionale consecutive, scutirile pot fi:
Scutiri anuale sau semestriale care pot fi totale sau parțiale (pe durata unui an sau a unui semestru școlar):
# Inapţi total pentru activitate de educaţie fizică fără notă la acest obiect. La recomandarea medicului se pot efectua în cadrul lecţiei de educaţie fizică unele exerciţii uşoare de dezvoltare fizică armonioasă.
# Inapţi total pentru activitatea de educaţie fizică fără notă, dar cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie în cabinete sau centre de specialitate. Elevilor care învaţă în localităţi fără posibilităţi de recuperare prin cultură fizică medicală, li se va recomanda un program diferenţiat de exerciţii în cadrul orelor de educaţie fizică.
# Inapţi parţial numai pentru unele din activităţile impuse de programa analitică a lecţiilor de educaţie fizică, cu notă la acest obiect. Tipuri de exerciţii fizice contraindicate medical vor fi stabilite de medicul unităţii de învăţământ respective, în colaborare cu medicul specialist care dispensarizează elevii.  
Scutiri temporare care pot fi totale sau parțiale (pe durate variabile, sub un an şcolar, recomandate de medic):
# Inapţi total pentru activitatea de educaţie fizică.
# Inapţi parţial numai pentru unele din activităţile impuse de programa analitică a lecţiilor de educaţie fizică.
Scutirile medicale de orele de educaţie fizică nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării lor (cu excepţia adeverinţelor medicale de motivare pentru perioadele când un elev este absent de la toate obiectele de învăţământ din cauză de boală).
Scutirile medicale de educaţie fizică vor fi înscrise pe formularul de adeverinţă medicală tip M.S.F. Indicaţiile terapeutice vor fi înscrise separat şi se vor alătura adeverinţei medicale sus numite.
În scopul reglementării situaţiei şcolare a elevilor deveniţi inapţi din punct de vedere al stării de sănătate pentru orele de educaţie fizică, se stabilesc următoarele:    
Pentru elevii scutiţi medical pe un semestru, media anuală se consideră media obţinută în semestrul în care a participat la lecţiile de educaţie fizică .Pentru elevii scutiţi medical pe un an şcolar, semestrial sau alte perioade, aceştia au obligativitatea de a fi prezenţi şi a asista la lecţia de educaţie fizică, ei fiind scutiţi doar de efort nu şi de frecvenţă. Neparticiparea la ora de educaţie fizică, atrage după sine înscrierea absenţei în catalog.
Concluzionând, pentru practicarea exercițiilor fizice în școli, elevii vor efectua un control medical periodic de două ori pe an, adică la începutul fiecărui semestru. Aceste controale se vor face astfel: se va merge cu bilet de  trimitere de la cabinetele individuale sau cele din unitățile școlare, la cabinetele de specialitate, în special cele de cardio-respiratorie și, în funcție de caz, la alte specialități. În funcție de rezultatul (diagnosticul) obținut în urma consultului, se va prezenta înapoi la medicul curant, care îi va elibera un aviz medical în care se va specifica diagnosticul și aptitudinea pentru ora de educație fizică, iar dacă e cazul și perioada în care elevul va fi considerat inapt; elevul poate fi inapt parțial sau total, adică de la câteva zile până la o perioadă de până la un an școlar. După trecerea unui an școlar elevul trebuie să efectueze un alt control medical care va confirma aptitudinea elevului pentru ora de educație fizică din următorul an școlar.
În cazul unor incidente sau accidente în cadrul orelor de educație fizică și sport, profesorii de educație fizică și sport au obligația de a-i prezenta la cabinetele medicale din unitățile de învățământ pentru consult medical. Medicul sau asistentul medical va consulta elevul și vor aplica măsurile ce se impun fiecărui caz în parte; în  cazul în care elevul necesită o îngrijire specială sau necesită și alte investigații, este trimis cu bilet de trimitere la un cabinet de specialitate sau la un serviciu de urgență, în funcție de gravitate, iar în cazul în care medicul sau asistentul medical consideră că este un caz grav, este chemat de urgență serviciul de ambulanța pentru acordarea unei asistențe medicale mai speciale dacă e cazul și transportul de urgență la cea mai apropiată unitate sanitară specializată. Atunci când nu există cabinet medical sau în acel moment nu este prezent niciun cadru medical sau situația o impune (nu e timp), primul ajutor este acordat de către profesorul de educație fizică și sport, efectuând anumite manevre sau chiar prin simpla poziționare a corpului într-o poziție antalgică, după care urmează solicitarea serviciului de ambulanță și a cadrelor sanitare din unitatea de învățământ.
O altă formă de practicare a exercițiilor fizice în formă organizată sunt Campionatele Naţionale Sportive Şcolare, care se desfășoară pe mai multe etape.
Prima etapă este faza pe școală, în care se respectă grupa de vârstă, adică în fiecare an de studiu prin confruntare directă va fi un câștigător. Din organizarea Campionatele Naţionale Sportive Şcolare face parte și asistența medicală.
În prima fază, cabinetele medicale ale unităților de învățământ au obligația de a verifica din punct de vedere medical lista participanților la campionatelor școlare, adică de a verifica dacă au controlul medical efectuat la începutul anului școlar pentru orele de educație fizică, în caz contrar aceștia sunt obligați să-și efectueze controlul, neputând participa la competițiile școlare la care sunt angrenați, iar în cazul în care sunt descoperiți cu anumite afecțiuni, cum spuneam mai sus, trebuie precizat în adeverința medicală afecțiunea, aptitudinea și perioada în care nu are voie să efectueze efort fizic sau tipul de efort fizic. Asistența medicală este asigurată pe toată durata competiției sportive de către medicul sau asistentul medical din unitatea de învățământ, având asupra lor trusa de prim ajutor, iar în unitățile de învățământ în care nu există cabinete medicale, asistența medicală autorizată va fi asigurată prin Comisia Judeţeană a sportului şcolar, care are în atribuții asigurarea asistenței medicale în competițiile sportive școlare. Aceștia vor solicita din partea unităților de învățământ din localitate sprijin în această direcție, pontajul personalului medical fiind acordat de către directorul unității de învățământ în care s-a desfășurat activitatea, orele lucrate fiind compensate cu timp liber corespunzător. Acestora din urmă li se vor pune la dispoziție de către unitatea de învățământ la care își desfășoară activitatea pe parcursul competiției sportive trusa medicală de prim ajutor.
În cazul unor incidente sau accidente, în funcție de gravitatea cazurilor, asistența medicală se va acorda parcurgând anumiți pași, și anume: acordarea primului ajutor, urmat de îndrumarea cazului către un cabinet de specialitate, dacă e cazul, iar în situația în care cazul e de gravitate mare, în care este pusă în pericol viața sau integritatea corporală, va fi solicitat serviciul de ambulanță care va acorda asistența medicală pe timpul transportului către unitatea spitalicească specializată cea mai apropiată.                                                                  
A doua etapa este etapa județeană, urmând faza zonală, ultima fiind faza pe țară. În aceste etape asistența medicală este asigurată de către unitățile de învățământ în care se desfășoară competițiile, având același rol de control, adică vor verifica ca participanții să aibă viza medicală la zi dată de către cabinetele medicale de la unitățile de învățământ din care provin și de acordare a primului ajutor în caz de necesitate și luarea măsurilor ce se impun, în funcție de gravitatea cazurilor. În cazurile în care accidentarea participanților este gravă, este solicitat serviciul de ambulanță din localitatea unde are loc competiția. Cadrul medical care este desemnat de a participa la competiție trebuie sa fie prezent pe toată perioada desfășurării competiției, fiind obligat să poarte asupra sa trusa de urgență.
Activitățile sportive de performanță cuprind activitățile din cluburi și asociații sportive, activitățile din școli generale și licee cu program sportiv, din scoli și licee cu clase speciale de sport. Toate acestea cuprind elevi cu o pregătire motrică superioară și cu înclinații către diverse ramuri de sport. Aici asistența medicală poate îmbrăca mai multe forme, și anume asistența medicală poate fi făcută de către un cadru medical ce este plătit de către angajator, având atribuții limitate, în sensul că el controlează, îndrumă în caz de incidente și accidente către cabinetele de medicină sportivă sau unitățile medicale din cadrul Ministerului Sănătății, participă la fiecare antrenament și acordă primul ajutor.
O altă formă de acordare a asistenței medicale e dată de către unități specializate în efortul fizic, și anume cabinetele de medicină sportivă. Medicul specialist de medicină sportivă, fie că este salariat al angajatorului care organizează un astfel de serviciu în cadrul structurii sportive autorizate, fie că prestează serviciile medicale pe baza unui contract privind furnizarea serviciilor de medicină sportivă, are următoarele atribuţii generale şi specifice:
A. Atribuţii generale:
a) ia măsuri pentru prevenirea accidentelor, din cauze medicale, în cursul practicării efortului fizic;
b) asigură controlul medical al celor implicaţi în procesul efortului fizic, din momentul începerii acestui proces şi pe toată durata executării contractului individual sportiv sau
nesportiv pentru recuperare şi refacere;
c) comunică echipei tehnice, respectiv antrenorului şi angajatorului, numele sportivilor apţi/inapţi din punct de vedere medical;
d) stabileşte şi comunică echipei tehnice tipul de antrenament, de recuperare, de refacere, corespunzător stării de sănătate a sportivului;
e) reevaluează periodic tipul de activitate fizică a fiecărui sportiv, în funcţie de starea de sănătate şi de parametrii biologici ai acestuia.
B. Atribuţii specifice:
a) recomandă investigaţiile necesare pentru a stabili diagnosticul medico-sportiv;
b) evaluează diagnosticul bolilor intercurente, în limita competenţei, precum şi a celor legate de activitatea sportivă;
c) apelează la membrii unei echipe interdisciplinare formate din medici specialişti de: medicină internă, pediatrie, ortopedie, traumatologie, neurologie, psihiatrie, laborator clinic, cardiologie, imagistică medicală, precum şi psihologi şi psihologi sportivi, sistematizând şi concluzionând rezultatele necesare pentru avizul medical apt/inapt. Pentru orele de educaţie fizică din şcoli, avizul medical poate fi eliberat de către medicul şcolar în colaborare cu medicii de specialitate;
d) efectuează examinări medicale la începutul activităţii, în timpul antrenamentelor, periodic, la reluarea activităţii efortului fizic în cadru organizat şi la încetarea acestui tip de activitate;
e) asigură controlul medical al sportivilor şi al celor care practică o formă de efort fizic în cadru organizat, asistenţă medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice, ale cluburilor sportive şi asistenţă medicală la bazele sportive, în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, precum şi la locurile amenajate în alte locaţii decât cele prevăzute;
f) coordonează monitorizarea biologică a pacienţilor şi a efectelor biologice consecutive efortului fizic, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate teste;
g) ţine evidenţa şi supraveghează bolile legate de activitatea fizică şi supraveghează bolile cronice la pacienţii care fac efort fizic în cadru organizat;
h) înregistrează şi declară bolile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice;
i) stabileşte aptitudinea de efort fizic, cu ocazia oricărei examinări medicale;
j) avizează locurile unde se practică efort fizic în cadru organizat;
k) organizează primul-ajutor şi tratamentul de urgenţă standard;
l) recomandă tipul de efort fizic care este util în funcţie de capacitatea de efort fizic şi aptitudine celor care doresc să practice efort fizic;
m) consiliază asupra programelor de sănătate, dietă, medicaţie de susţinere a efortului fizic şi refacere, metodelor de refacere eficiente;
n) evaluează aptitudinea pentru efort fizic, în concordanţă cu starea de sănătate, şi promovează adaptarea antrenamentului la posibilitatea pacientului;
o) promovează capacitatea de efort fizic, sănătatea, îndemânarea şi antrenamentul;
p) consiliază pacienţii vârstnici şi pe cei cu dizabilităţi;
q) consiliază în problemele de recuperare şi refacere a celor care practică efort fizic în cadru organizat;
r) îndeplineşte atribuţiile precizate în dispoziţiile legale privind măsurile antidoping;
s) evaluează permanent capacitatea de efort fizic.
Cabinetul de medicină sportivă, indiferent de forma de organizare, efectuează următoarele servicii:
a) consultaţie iniţială;
b) consultaţie de control;
c) somatometrie;
d) dinamometrie;
e) miotonometrie;
f) compoziţie corporală;
g) proba Ruffier;
h) EKG de repaus şi efort la sportivi;
i) electromiografie – EMG;
j) spirometrie;
k) evaluarea capacităţii aerobe de efort;
l) evaluarea capacităţii anaerobe;
m) investigaţie în efort specific;
n) fişa de nutriţie şi calcularea raţiei alimentare în funcţie de sportul practicat;
o) medicaţia efortului sportiv.
Cabinetul de medicină sportivă desfăşoară următoarele activităţi:
a) eliberează avizul medical, apt/inapt de efort fizic, în urma examinărilor clinice şi paraclinice specifice, cu avizul medicului specialist, a colaborării cu alte specialităţi medicale, în funcţie de
particularităţile cazului;
b) monitorizează starea de sănătate a celor ce efectuează o formă de efort fizic, organizat prin examene medicale de selecţie, examen medical în procesul de antrenament, examen medical la reluarea activităţii sportive, control medical periodic;
c) comunică rezultatele examinării medicale către toţi factorii implicaţi în procesul sportiv, la nivel local şi naţional;
d) îndrumă activităţile de refacere şi recuperare medicală, reorientare sportivă;
e) consiliază tehnicienii în privinţa planului de antrenament şi de menţinere a sănătăţii sportivilor;
f) transmite autorităţii de sănătate publică judeţene pe raza căreia funcţionează, datele privind starea de sănătate a sportivilor, precum şi eventualele accidente înregistrate în teren.

Prof. Căvescu George-Ciprian
Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Iașului
(Postat iunie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top