10Reforma şcolii româneşti este o reformă multidimensională şi profundă care angajează schimbări solidare în toate compartimentele sale majore: structuri instituţionale, curriculum, instruire, forarea iniţială şi continuă a personalului didactic şi, nu în ultimul rând, la nivelul concepţiei şi a practicii evaluării.
Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 269).
Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează.
Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup. Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi (în cazul unei activităţi frontale):
# se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării;
# se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea; # acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare;
# elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea;
# în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema evaluată;
# la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns.
Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru optimizarea procesului de predare-învăţare.
Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor ca dificultate. Pot fi sugerate, de asemenea, următoarele întrebări:
- Cum defineşti conceptul..................................?
- Care sunt noţiunile cheie ale temei..................?
- Care sunt ideile centrale ale temei…………...?
- Care este importanţa faptului că......................?
- Cum argumentezi faptul că..............................?
- Care consideri că sunt efectele.........................?
- Cum consideri că ar fi mai avantajos: să.............sau să...............?
- Cum poţi aplica noţiunile învăţate...................?
- Ce ţi s-a părut mai interesant...........................?
- Ce relaţii poţi stabili între…. şi……..între…...? etc..
Avantajele metodei R.A.I.:
# este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă;
# elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi;
# nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, ceea ce elimină stările emoţionale intens negative;  
# promovează interevaluarea şi interînvăţarea;
# permite realizarea unui feedback operativ;
#contribuie la:
 - formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;
 - formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;
 - dezvoltarea competenţelor de relaţionare;
 - dezvoltarea competenţelor de comunicare;
 - formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare;
 - dezvoltarea capacităţii argumentative etc.
Dar folosirea acestei metode prezintă și dezavantaje. Acestea sunt:
# consum mare de timp;
# răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie activitatea grupului;
# nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor;
# marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii;
# dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi;
# aparentă dezordine;
# apariţia unor conflicte între elevi etc.
Evaluarea şcolară modernă este centrată pe procesele mentale ale elevului, favorizează autoreglarea, autoreflecţia, înlocuieşte acea concepţie statică, bazată pe control, examinare, sancţiune. Este mutat accentul de pe evaluarea cunoştinţelor memorate pe evaluarea capacităţilor dobândite de elev în actul educativ.

Prof. Ştefan Mihaela
Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti
Postat mai 2016

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top