16Prin predarea modulelor de specialitate în liceele tehnologice se urmăreşte ca elevii să-şi însuşească un sistem de cunoştinţe, un mod de a acţiona şi a gândi, care să asigure premisele competenţei într-un domeniu de activitate corespunzător fiecărui profil de pregătire.

Competenţele modulelor de specialitate se formează prin instruire teoretică, practică şi laborator tehnologic.
Prin activităţi practice se ajunge la cunoaşterea prin descoperire de adevăruri ştiinţifice, la declanşarea de iniţiative in activitatea de cercetare ştiinţifică, la dobândirea de aptitudini de învăţare prin acţiune, la formarea abilităţilor practic-aplicative şi motrice ale elevilor.
Lucrările de laborator sunt importante ca legătură între lecţiile teoretice şi instruirea practică, datorită lor  se creează abilităţi de concretizare a noţiunilor teoretice.
Laboratorul  este locul în care ar trebui să se desfăşoare cea mai mare parte a activităţilor didactice, unde elevii să se poată familiariza cu tehnicile de lucru specifice, spre a-şi forma deprinderi şi abilităţi practice, prin participarea directă la realizarea lucrărilor, efectuarea experimentelor, simulărilor şi interpretarea rezultatelor.
Lucrarea de laborator reprezintă pentru elev întâlnirea cu nişte obstacole cognitive pe care trebuie să le depăşească în decursul acesteia singur sau împreună cu colegii, sub îndrumarea atentă a cadrului didactic.  În activitatea de laborator elevul devine experimentator (cercetător) confruntat cu „tema sa de cercetare”. Va trebui să emită ipoteze, să imagineze şi să realizeze montajul experimental, să observe desfăşurarea fenomenelor, să înregistreze datele experimentale, să le analizeze, şi stabilind cauzele de posibilă eroare să emită judecăţi de valoare cu privire la metoda utilizată, justeţea şi repetabilitatea valorilor obţinute, utilitatea metodei etc
Pentru efectuarea lucrărilor practice de laborator este necesară amenajarea şi dotarea cu un minim necesar de maşini , aparate şi instalaţii care să acopere exigenţele curriculare. În laborator elevii aprofundează fenomene, cunosc aparate şi instalaţii, înţeleg tehnologii de măsurare, işi dezvoltă gândirea şi aptitudinile legate de specialitate. Pentru dobândirea competenţelor prevăzute în standarde, activităţile de învăţare –predare utilizate,  vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice.
Mijloacele de învăţământ folosite la orele de laborator trebuie să fie alese în concordanţă cu obiectivele stabilite pentru fiecare activitate .
O clasificare funcţională a mijloacelor de învăţământ se poate face în funcţie de specificul potenţialului pedagogic al acestora şi de principalele caracteristici constructive.
Grupa mijloacelor de învăţământ şi tipuri de mijloace de învăţământ:
1. Aparatura de laborator
- truse pentru elevi
- aparate, dispozitive, accesorii
2. Utilaje pentru laborator
-scule şi dispozitive
-maşini-unelte
-instalaţii diferite
3. Mijloace audiovizuale
- filme didactice
- CD-uri şi DVD -uri
-soft-uri educaţionale
4. Echipamente tehnice audiovizuale
- videoproiector
- calculator
5. Modele    
-machete funcţionale
-modele simbolice
6. Material grafic
-planşe
-schiţe
Înaintea abordării lucrării practice propriu-zise, elevii trebuie sa aibă cunoştinţe teoretice complete asupra componentelor, circuitelor, instalaţiilor pe care urmează să le verifice si măsoare, asupra schemelor de funcţionare, caracteristicilor şi parametrilor acestora. Are loc reîmprospătarea cunoştinţelor teoretice, utilizând diverse forme: expunerea profesorului, discuţii cu elevii, sondări ale nivelului de cunoştinţe cu intervenţii acolo unde este cazul, studiul individual dirijat al elevilor( pe bază de manual, notiţe), folosirea unor mijloace de învăţământ adecvate şi, pe cât posibil, atractive (soft-uri educaţionale, filme didactice).
După ce elevii desenează schemele funcţionale ale montajelor şi instalaţiilor cu care vor lucra, este recomandat ca acestea să fie verificate, corectate şi comentate în prezenţa profesorului. În activitatea propriu-zisă de efectuare a lucrării, elevii sunt lăsaţi să lucreze independent.
Un lucru important care se urmăreşte este acela ca elevul să nu înveţe pe de rost nişte scheme, caracteristici, construcţii de echipamente, ci să dobândească cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice, care să-i dea posibilitatea de a se orienta intr-o situaţie nouă, sau atunci când a uitat ceva să poată să reia o situaţie dată şi să găsească rezolvarea corectă a sarcinii de lucru.
Experimentul sau lucrarea de laborator se încheie cu referate elaborate de elevi care trebuie sa răspundă cerinţelor din îndrumarele de laborator, care conţin scheme funcţionale, tabele, grafice, răspunsuri si concluzii în interpretarea datelor.
Evaluarea de către profesor presupune o activitate desfăşurată anticipat, in paralel cu elevii sau după activitatea acestora şi cu condiţia utilizării întregului arsenal de metode şi mijloace de evaluare de care trebuie să dispună.
Efortul depus pentru pregătirea lucrărilor practice este laborios, dar rezultatele obţinute de elevi şi participarea lor activă şi afectivă răsplătesc orice efort.
Mediul de lucru, atmosfera destinsă şi comunicarea adecvată cu elevii în cadrul orelor de laborator, contribuie la creşterea interesului acestora pentru obiectul studiat. Tratarea individuală a elevilor, dirijarea discretă a activităţilor, crearea unor situaţii problemă, stimularea gândirii elevilor pentru a formula ipoteze, rezolvarea prin descoperire cu ajutorul unor lucrări practice a problemei, sunt modalităţi de activitate didactică eficientă care permit o formare complexă şi o evaluare mai bună a elevilor.
Lecţiile - teoretice sau practice - care nu ajung să modeleze voinţa, pasiunea, comportamentele, sunt lecţii  nereuşite.
„Lucrul cel mai minunat cu care ne putem întâlni este misterul. La baza artei şi ştiinţei adevărate se află emoţia primară. Cel care nu ştie acest lucru şi nu poate fi curios sau simţi uimire este ca şi mort, asemenea unei lumânări stinse “ (Albert Einstein).

Prof. ing. Ovidia Buciu
Liceul Tehnologic “ASTRA” Piteşti
(Postat aprilie 2016)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top