11Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, GPP “Rază de Soare”, Piteşti, GPP  “Primii Paşi”, Piteşti, Colegiul Naţional “Zinca Golescu”, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş și Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Sfânta Filofteia”, Valea Mare, Ştefăneşti derulează un proiect intitulat “Socializare, adaptare, acceptare a copiilor cu cerințe educative special – Șanse egale pentru toți copii”.

În cadrul acestui proiect se vor desfășura pe parcursul acestui an școlar activităţi de desegregare şi de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, sub coordonarea profesorilor Toma Violeta - inspector şcolar educaţie timpurie, IŞJ Argeş, Bogdan Ştefania Mihaela - director GPP „Rază de Soare”, Stoian Lidia - director, GPP” Primii Paşi”, Broştescu Maria - director „Zinca Golescu”, Dimcea Aurelia- director CSEI „Sfânta Filofteia”, Valea Mare și psiholog Ciucă Emilia - director CJRAE.

ARGUMENT:
Fiecare copil este unic şi îşi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, în general şi pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel de importante.
Tendinţa de a crea şi sprijini cadrul necesar integrării sociale şi societale a copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu atât mai eficientă, argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, aceasta facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. Ne-am oprit asupra integrării sociale şi societale, cunoscut fiind faptul că aceste integrări se ating destul de greu, chiar şi la persoanele fără deficienţe evidente.
 Se conturează, din ce în ce mai organizat, interesul pentru cunoaşterea şi aplicarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului din 1989, a Regulilor standard privind egalizarea şanselor persoanelor cu handicap, precum şi a dezideratelor acceptate în 1994 la Conferinţa UNESCO de la Salamanca. Convenţia cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra drepturilor copiilor cu dizabilităţi (art.23), în care participarea activă la comunitate printr-o integrare socială cât mai deplină primează.
În acest sens se are în vedere o reconsiderare a modelelor de educaţie şi asistenţă specifică, pentru o cât mai bună valorizare a acestei categorii de populaţie, cu atât mai mult cu cât, integrarea europeană se apropie încet dar sigur, cu o gamă largă şi precisă de condiţii, care trebuie indeplinite conform standardelor explicit formulate de către forurile superioare ale UE.
Convingerea noastră este că aceşti copii au dreptul firesc de a aparţine societăţii şi de a se integra cât mai bine acesteia, mai cu seamă după terminarea şcolii. Comunitatea, la rândul ei, are obligaţia de a-i accepta diminuând riscurile marginalizării acestora până la eliminarea atitudinii de respingere din partea copiilor normali, în sensul acceptării şi sprijinirii lor.
Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale, de sentimente sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic. Ea trebuie simţită ca un act responsabil- asumat de comunitate, de familie, de personalul grădiniţei - ca un proces de normalizare a vieţii de zi cu zi a persoanelor aflate în dificultate.
SCOP:
Sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilităţi printr-un proces de normalizare a vieţii acestora, conturându-se într-o manieră imperativă integrarea socială şi societală
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Generale (pe termen lung):
- să faciliteze comunicarea între persoane, socializând individul şi ameliorând comportamentul;
- să inducă o stare de sănătate şi încredere în forţele proprii ale persoanei cu handicap;
- să cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă;
- să stimuleze responsabilitatea în diverse situaţii de viaţă;
- să formeze deprinderi de viaţă cotidiană;
- să sensibilizeze comunitatea în vederea exersării de noi comportamente şi atitudini cerute de procesul integrării.
Specifice (pe termen scurt):
- să promoveze meloterapia pentru diminuarea tensiunilor psihice, reducerea agresivităţii, ameliorarea inhibiţiei voluntare a actelor motorii prin organizarea de serbări şi prin alte activităţi extraşcolare de socializare, concepute în parteneriat;
- să realizeze activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură comune cu alţi copii de aceeasi vârstă, din şcolile normale, înlesnindu-se gradul optim de adaptare şi acceptare a copiilor cu dizabilităţi în comunitate;
- să încurajeze formarea unor conduite de viaţă civilizată, asimilarea unor norme uzuale de comportament şi respectarea codului bunelor maniere;
- să exerseze deprinderile de a se orienta şi deplasa corect în mediul ambiant (unitate şcolară, stradă, deplasarea în diferite zone ale localităţii, deplasarea în alte localităţi);
FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
- dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalităţii copilului cu dizabilităţi;
- formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
- valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane;
- schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii în legătură cu statutul, locul şi rolul copilului cu dizabilităţi;
- formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a oferi şi de a primi sprijin;
- optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze prin întâlnirea cu celălalt;
- cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în sine;
- formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului;
- valorizarea copiilor cu dizabilităţi pentru a le induce sentimentul de utilitate;
- implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educaţie incluzivă în şcoli.
ACTIVITĂŢI CONCRETE:
1. Realizarea unor activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură comune, cu alţi copii de aceeași vârstă, din şcolile normale.
2. Cunoaşterea mediului ambiant prin drumeţii şi excursii.
3. Iniţierea unor jocuri de rol pentru conturarea anumitor statuturi sociale.
4. Realizarea unor afişe şi panouri prin care să fie ilustrate activităţile desfăşurate.
5. Monitorizarea atitudinii comunităţii prin realizarea unor fotografii şi publicarea lor în presă.
6. Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale (Primăria, Direcţia de Sănătate Publică, ISJ Argeş, O.NG.-uri, Direcţia de Protecţie a Copilului).
7. Evidenţierea reuşitei acţiunii prin promovarea proiectului în mass- media.
RESURSE:
- umane:
- copiii grupelor mici, mijlocii şi mari, elevi
- cadre didactice, logoped, psiholog, kinetoterapeut, profesori itineranţi
-  părinţi
- materiale: panouri, pliante, aparate de fotografiat, CD, calculator, ecusoane, felicitări, invitaţii.
- financiare – susţinute de cadrele didactice

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
COPIL CA TINE SUNT ŞI EU
- activitate de cunoaştere între copiii grupelor cuprinse în proiect- ianuarie 2018
- conturarea mânuţelor cu înscrierea unor date personale (numele, grădiniţa, anotimpul preferat, obiectul preferat, o imagine preferată).
Exercitiul numelui - ianuarie 2018
Scop:
- realizarea unei prime cunoaşteri a celorlalţi;
- eliminarea inhibiţiilor datorate primului contact interrelaţional;
- trăirea unor stări efective pozitive;
Tehnica utilizată: jocul
Descrierea exerciţiului: copiii sunt aşezaţi în picioare, în cerc. Conducătorul  ţine în mână un ursuleţ de pluş. Fiecare participant, pe rând, va arunca ursuleţul unei persoane din grup şi îşi va spune numele. Cel care primeşte ursuleţul îl va arunca unei alte persoane şi tot aşa  până când se va afla numele fiecăruia.
Exerciţiul salutului - februarie 2018
Scop:    
- facilitarea libertăţii de manifestare;
- reducerea anxietăţiilor, eliminarea inhibiţiilor, descărcarea tensiunilor;
- trăirea unor stări afective pozitive;
- realizarea unui contact verbal şi nonverbal (prin atingere corporală) între membrii grupului.
Tehnica utilizată: jocul
Descrierea exerciţiului: copiii sunt aşezaţi în cerc. Fiecare trebuie să propună, fie verbal fie nonverbal, o modalitate de a- i saluta pe ceilalţi. Copiii se salută apoi între ei, utilizând formula propusă. Copiii se plimbă în spaţiul camerei, şi atunci când se întâlnesc se salută conform modalităţii propuse.
Exerciţiul de mişcare - martie 2018
Scopuri :    
- crearea unei atmosfere de grup pozitive prin uniformizarea trăirilor afective;
- facilitarea începerii creării coeziunii de grup prin omogenizarea trăirilor pozitive.
Tehnica utilizata: terapia prin mişcare şi dans
Descrierea exercitiului: copiii sunt aşezaţi în picioare, în cerc ţinându- se de mână. Fiecare propune, pe rând câte o mişcare. Mişcarea propusă este executată de fiecare participant, urmând ca apoi să fie executată de toţi în acelaşi timp. Pe parcursul desfăşurării exerciţiului, copiii trebuie să se ţină permanent de mâini.
Sculpturi din corpuri umane
Scopuri :    
- focalizarea atenţiei asupra propriului corp;
- conştientizarea conexiunilor dintre unele reacţii fiziologice şi trăirea anumitor stări
psihologice;
- conştientizarea grupului ca întreg şi întărirea sentimentului de apartenenţă la grup;
 - focalizarea întregului grup pe rezolvarea în comun a unei sarcini;
 - facilitarea contactelor verbale şi nonverbale.
Tehnica utilizata: metafora corporală- tehnica ,,sculpturală” a posturii.
Descrierea exercitiului:
- copiii se plimbă în spaţiul camerei. La semnal, ei trebuie să se oprească din mers şi să realizeze din corpul lor o statuie. Apar astfel în camera ,,statui umane” care au sarcina de a-şi orienta atenţia spre sine pentru a- şi observa reacţiile fiziologice şi trăirile, gândurile. Pe rând, fiecare statuie ,,capătă darul vorbirii”  şi verbalizează starea ei interioară.
Exerciţiul pentru cunoaşterea celuilalt
Scopuri :    
- facilitarea interacţiunii interpersonale;
- exersarea capacităţii de exprimare, de relatare a unor fapte în prezenţa celorlalţi,  eliminarea tensiunilor;
- obţinerea unor informaţii mai detaliate despre ceilalţi;
- realizarea unei atmosfere deschise, securizante, propice comunicării autentice;
Tehnica utilizată: jocul şi jocul de rol
Descrierea exercitiului: formând un semicerc, pe scaune copiii sunt aşezaţi perechi, faţă în faţă.Un membru al perechii devine A, iar celălalt B. Pentru cinci minute, A este reporter şi îi pune întrebări lui B, încercând să afle cât mai multe informaţii despre acesta. Apoi are loc inversarea rolurilor şi B devine reporter, iar A este acel care oferă informaţii.
În final, fiecare prezintă celorlalţi informaţiile aflate despre partenerul său. Acesta din urmă are dreptul la sfârşit să ofere celorlalţi informaţii despre el, informaţii pe care consideră ca ceilalţi ar trebui să le ştie. De asemenea, celorlalti li se permite să pună întrebări. Nu se admit intervenţiile critice, acuzatoare.
Ne distrăm împreună - aprilie 2018
Obiectivul programului: centrarea pe relaţiile afective şi dezvoltarea empatiei.
Exerciţiul salutului
Scopul :
- crearea unei stări de bună dispozitie enrgizantă;
- facilitarea contactelor interpersonale verbale şi nonverbale;
- exersarea capacităţilor empatice;
Tehnica utilizata: dramatizarea
Descrierea exercitiului: copiii se plimba în spaţiul camerei. Se cere acestora ca atunci când se întâlnesc să experimenteze diferite forme de salut: să se salute ca nişte oameni obosiţi, încrezători, supăraţi, fericiţi etc. Sunt permise atât reacţiile verbale, cât şi cele nonverbale.
Lupta cu obstacolul
Scopuri :
- exersarea disponibilităţii de a primii şi oferi ajutor;
- creşterea stimei de sine prin capacitatea de a-i  ajuta pe alţii;
-  creşterea autoafirmării şi a cooperării;
- conştientizarea propriilor trăiri;
-  antrenarea empatiei în relaţiile interpersonale.
Tehnica utilizată: jocul
Descrierea exerciţiului- copiii sunt aşezaţi în cerc, ţinându- se de mână. Unul dintre ei iese din cerc şi se aşează cu spatele la ceilalţi, timp în care aceştia, fără a da drumul la mâini,  trebuie să se combine, să se aranjeze în aşa fel încât copilul din afara grupului să- i fie cât mai greu să refacă unitatea cercului.
Copacul cu chipuri - mai 2018
- chipurile sunt realizate din cutii de la brânza topită, culori, carioci, resturi textile şi agăţate într-un copac de carton, trist, fără frunze;
- aflăm unii despre alţii: dacă suntem trişti sau veseli, dacă avem dorinţe speciale pe care le credem sau nu pierdute, dacă putem să ne înveselim şi cum, analizându- se mimica chipurilor realizate, culorile utilizate, creionarea detaliilor, exprimarea liberă a gândurilor şi sentimentelor;
- interpretarea psihologică a lucrărilor.
Exerciţii: Maşina  umană
Obiectivele  programului:
- cunoaştere şi intercunoaştere;
- coeziune şi creativitate
Scopuri: - facilitarea contactelor interpersonale
- declanşarea unor trăiri afective pozitive
- creşterea autoafirmării şi cooperării
- creşterea coeziunii grupului
- stimularea resurselor creative
Tehnica utilizată: jocul simbolic.
Descrierea exerciţiului: copiii trebuie să construiască împreună, din toţi membrii grupului, o “maşina umană”  care să aibă şase picioare pe pământ şi două mâini. În ridicarea acestei construcţii trebuie să se implice toţi participanţii.
Exerciţiu de creaţie
Scopuri :
- stimularea expresivităţii şi creativităţii
- dezvoltarea capacităţii de a oferi suport comprehensiv, empatic, stimulativ în relaţiile interpersonale.
- confirmarea şi stimularea în grup a asertivităţii, a importanţei personale pentru ceilalţi;
- realizarea proceselor de provocare şi proiecţie cu scopul producerii insight-urilor restructurante.
Tehnici utilizate : modelaj în plastilină
Povestirea - tehnica experențial – expresivă
Descrierea exercitiului: copiii modelează în plastilină diferite obiecte. Realizează apoi o povestire cu  elementul construit. Se realizează şi o povestire colectivă ce cuprinde toate construcţiile realizate de ei. În final, se prezintă impresiile referitoare la modul în care au lucrat în cadrul acestui exerciţiu, învăţămintele desprinse în urma desfăşurării exerciţiului.
Afişul grupului- iunie 2018
Scopuri :
- creşterea gradului de coeziune a grupului prin centrarea pe o sarcină comună;
- trăirea unor stări afective pozitive;
- manifestarea liberei iniţiative;
- facilitarea comunicării verbale şi nonverbale;
- exersarea şi optimizarea capacităţiilor de relaţionare
Tehnici utilizate: art- terapia, desenul ca tehnică expresivă
Descrierea exercitiului: copiii sunt asezati in jurul unei mese. Pe masă se află o bucată de carton mare, alb si creioane colorate. Toţi copiii contribuie la realizarea desenului colectiv cu tema ,,grupul nostru”. Este descurajată orice intervenţie critică, acuzatoare. Sunt încurajate cooperarea şi întrajutorarea. După realizarea afişului copiii trebuie să- i găsească un titlu. Se apreciază pozitiv, în finalul exerciţiului, rezultatul muncii copiilor, comportamente le care au facilitat o bună comunicare. În final, este realizată o discuţie cu toţi participanţii pe tema munca în grup, subliniindu- se avantajele acesteia, precum şi condiţiile favorizante ei.    
Activitate interactivă “Poveşti sociale”- iunie 2018
Locul desfăşurării: Centrul Logopedic Interşcolar
Scop: dezvoltarea emoţională şi empatizarea cu persoanele aflate într-o situaţie dificilă.
Material folosit: poveşti sociale, imagini.
Modalitate de evaluare:
- stabilirea cronologică a unei situaţii de viaţă şi modul de rezolvare a acesteia;
- încurajarea copiilor să- şi exprime sentimentele vis- a vis de situaţiile prezentate şi să identifice propria lor soluţie pentru situaţiile dificile prezentate.

INIŢIATORII PROIECTULUI:
Grădiniţa cu Program Prelungit „Rază de Soare”, Piteşti
Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Paşi”, Piteşti

PERIOADA PROPUSĂ: 15 ianuarie 2018 – 15 iunie 2018

COORDONATORI:
Profesor Toma Violeta- inspector şcolar educaţie timpurie, IŞJ Argeş
Profesor Bogdan Ştefania Mihaela- director GPP „Rază de Soare”, Piteşti
Profesor Stoian Lidia- director GPP” Primii Paşi”, Piteşti
Profesor Broştescu Maria- director „Zinca Golescu’, Piteşti
Profesor psiholog Ciucă Emilia- director CJRAE
Profesor Dimcea Aurelia- director CSEI „Sfânta Filofteia”, Valea Mare, Ştefăneşti

COLABORATORI:
# profesor Florea Zoica- GPP Rază de Soare, Piteşti
# profesor Voicu Luminiţa- GPP Rază de Soare, Piteşti
# profesor Popescu Aurelia- GPP Rază de Soare, Piteşti
# profesor Tiţa Elena- GPP Rază de Soare, Piteşti
# profesor Sima Daniela- GPP Rază de Soare, Piteşti
# profesor Vlăsceanu Cristina- Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
# profesor psiholog Grecu Aida Mihaela- Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
# profesor Hiu Ioan Valeriu- Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
# profesor Stan Mariana- Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
# profesor Cârstea Ionela- Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
# profesor psiholog Balcau Ştefania- Colegiul Naţional Zinca Golescu, Piteşti
# profesor logoped- Răducanu Ramona- Centrul Logopedic Interşcolar, Piteşti
# profesor psiholog- Paicu Florica- Centrul Logopedic Interşcolar, Piteşti
# profesor kinetoterapeut- Păuna Raluca- CSEI, Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ştefăneşti
# profesor itinerant- Zarafu Viorica- CSEI, Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ştefăneşti
# profesor itinerant- Sandu Lucica- CSEI, Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ştefăneşti
# profesor Oprea Marian Nicolae- CSEI, Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ştefăneşti

(Postat ianuarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top