11Corelația între pregătirea profesională și succesul în carieră este una foarte strânsă, formând o relație de interdependență. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să fie pregătit profesional într-un domeniu ce reprezintă un adevărat punct de interes, dacă nu o pasiune. În acest fel suntem dispuși să ne perfecționam în mod constant chiar continuu în domeniul respectiv, prin aceasta având șanse foarte mari de a avea o carieră de succes și a ne pune în valoare aptitudinile. Alegerea profesiei este una dintre cele mai importante decizii din viața unei persoane, iar ca urmare a acestei alegeri survine succesul sau insuccesul.
Conținutul învățământului prin care se face educația tehnologică a elevilor are ca obiectiv fundamental integrarea tineretului în civilizația epocii sale, înțelegerea profundă și logică a rolului pe care îl are tehnica în existența omului și în progresul societății.
Din punct de vedere profesional competențele dobândite permit practicarea cu succes a unei meserii, exercitarea unei funcții sau executarea unei sarcini. În același timp competențele dobândite exprimă pregătirea adecvată saltului  la o treaptă superioară de învățământ sau începerii unei cariere profesionale.
Curriculum-ul axat pe stabilirea de competențe permite orientarea activității didactice spre achiziții concrete care să răspundă exigențelor vieții sociale și pieței muncii și să asigure astfel succesul absolvenților.
O acțiune competentă declanșează mobilizarea cunoștințelor acumulate și resurselor mentale și antrenează transferuri de la situații învățate la situații similare din realitate.
Fixându-și drept ținte ale activității didactice competențele pe care le vor avea elevii, profesorul devine organizatorul unor experiențe de învățare utilizând metodele și mijloacele cele mai potrivite, pregătirea sa de specialitate și talentul său pedagogic. Centrarea pe competențe asigură pragmatismul acțiunii instructive în care profesorul realizează conexiunea dintre ce învață și  de ce învață elevii.
La formarea competenței profesionale concură nemijlocit disciplinele de specialitate, laboratorul tehnologic și instruirea practică, însușirea acestora este condiționată de existența cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor prevăzute în programele școlare ale disciplinelor de cultură generală fundamentale, respectiv a disciplinelor de specialitate.
Formarea competențelor profesionale a absolvenților învățământului preuniversitar tehnic este asigurată prin instruirea lor complexă și progresivă, pornind de la probleme generale ale domeniului de activitate spre cele specifice unei anumite meserii.
Pregătirea teoretică, concură la dezvoltarea intelectuală a elevilor, a gândirii lor, la formarea și consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, la îmbogățirea sferei emoționale și la dezvoltarea interesului pentru învățătură. Prin disciplinele tehnologice elevii dobândesc cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice meseriei, se educă calitățile morale și intelectuale, ca: inventivitatea, gândirea tehnică, creativitatea, curiozitatea științifică, interesul pentru tehnică și producție, obișnuința de a aplica în practică cunoștințele teoretice și de a căuta în procesele tehnice explicația științifică, dragostea și respectul față de muncă.
Lucrările de laborator sunt importante ca legătură între lecțiile teoretice și instruirea practică, datorită lor, se creează abilități de concretizare a noțiunilor teoretice. În laboratorul tehnologic, elevii trebuie ,,să învețe arta de a învăța” continuu, de a se autoinstrui într-o meserie anume.
Pentru dobândirea competențelor prevăzute în standarde, activitățile de învățare –predare utilizate  vor avea un caracter activ, interactiv și centrat pe elev, cu pondere sporită pe activitățile de învățare și nu pe cele de predare, pe activitățile practice și mai puțin pe cele teoretice.
Activitățile de instruire practică sunt decisive pentru formarea lucrătorului în diverse domenii de pregătire. Instruirea practică constituie perioada de consolidare, completare și perfecționare a deprinderilor dobândite și creează elevilor interes și dragoste față de meseria pentru care se pregătesc.
Oricare dintre cele trei categorii de instruire poate duce la rezultate superioare scontate numai dacă vizează fondul afectiv al elevilor. Lecțiile – teoretice sau practice - care nu ajung să modeleze voința, pasiunea, comportamentele sunt lecții  nereușite.

Bibliografie:
A. Nesteriuc - Ghid metodic pentru ingineri - Univ. Stefan cel Mare, Suceava;
Ghid metodologic, pentru aplicarea programelor scolare – Tehnologii – C.N.C. 2000;
N.I. Cerchez – Didactica specialităților – Ed. Polirom 2005.

Prof. Elena Ionescu
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti
(Postat octombrie 2015)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top