40Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu”, comuna Mozăceni, Str. Principală, telefon/fax – 0248.697.011, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., anunță CONCURS în data de 28 decembrie 2017, ora 10.00, pentru ocuparea următorului post vacant: 0,5 posturi îngrijitoare G.

În baza regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat prin H.G 1027/2014, LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU din localitatea Mozăceni organizează concurs în data de 28 decembrie 2017, la ora 10.00, Proba scrisă și la ora 11.00 interviul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 0,5 posturi contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare -  studii G/M, 0,5 norme.

Pentru participarea la concursul de ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
# cetățenie română, cetățenie a altor stat membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
# cunoaște limba română, scris și vorbit;
# vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
# capacitate deplină de exercițiu;
# o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
# să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
# să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite;
# domiciliul stabil în comuna Mozăceni, jud. Argeș.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de îngrijitor.
# studii generale medii-liceu;
# abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii și cu elevii;
# abilitatea de a lucra în echipă;
# disponibilitate pentru program flexibil;
# să prezinte scrisoare de recomandare;
# să nu fi suferit condamnări penale;
# să nu fi avut sancțiuni disciplinare anterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare.
b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitate, potrivit legii, după caz.
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă studii) și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică.
d. Carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie.
e. Cazierul judiciar sau o declarație propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
f. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătore, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
g. Curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel  ai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 22 decembrie 2017.
Relații suplimentare: DINȚĂ ELEONORA, Tel. 0731. 503.851

(Postat decembrie 2017)
 

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top